Dvig digitalne kompetentnosti – DDK

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naša šola je vključena v projekt Dvig digitalne kompetentnosti.

Namen 

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti (DDK) je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj 

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine

V projekt so vključeni vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta.

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

 • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
 • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
 • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
 • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Pričakovani rezultati

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Konzorcijski partnerji

Partnerji projekta

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo vključeni  v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

Trajanje projekta

Projekt traja do 31. 8. 2023 (naknadno podaljšanje do oktobra 2023).

Več o samem projektu DDK je zapisano na spletni strani projekta Dvig digitalne kompetentnosti poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/

PREGLED IZVEDENIH DEJAVNOSTI, vezanih na naš zavod (seznam dopolnjujemo sproti):

 • ugotavljanje začetnega stanja digitalne kompetentnosti v našem zavodu – uporaba vprašalnika Selfie#1 (junij 2022),
 • potekalo je usposabljanje šolskih timov za pripravo digitalne strategije (28. 6. 2022, OŠ Kidričevo),
 • potekala so usposabljanja, namenjena pripravi digitalne strategije šole in ostalim dejavnostim na nivoju šole (na daljavo, avgust in september 2022),
 • zapisana je bila Digitalna strategija OŠ Podlehnik (30. 9. 2022),
 • v delo smo začeli vpeljevati aktivnosti za doseganje ciljev, zapisanih v Digitalni strategiji šole (september, oktober 2022),
 • od 7. novembra 2022 dalje (do aprila 2023) so se izvajala izobraževanja strokovnih delavcev šole in vrtca (Moja digitalna identiteta in Varna raba interneta in naprav). Ponujena pa so nam bila tudi izobraževanja MOOC, med katerimi smo izbrali naslednje: Uporaba mobilnih naprav v VIZ, Digitalne identitete, Spletne učilnice, Tečaj H5P, Iz šole v splet, Uporaba mobilnih naprav v VIZ. Vsako izmed izobraževanj je trajalo 5 tednov in je potekalo na daljavo (posameznik je lahko izbral termin in izobraževanja, ki so mu najbolj ustrezala). Vsa navedena izobraževanja so bila za sodelujoče brezplačna,
 • v času od 21. do 25. novembra 2022 smo se strokovni delavci šole in vrtca udeležili predavanj v sklopu Tedna digitalnega izobraževanja (na daljavo),
 • vsi učenci 9. razreda so sodelovali v projektu Girls Go Circular, kjer so pridobivali kompetence treh področij: podjetništva, digitalnosti in trajnosti (november, december 2022),
 • od januarja do aprila 2023 so se člani projektnega tima (po želji tudi ostali strokovni delavci) udeležili izobraževanj Poklicno delovanje, Digitalni viri, Poučevanje in učenje, Vrednotenje, Opolnomočenje učencev ter Vodenje in podpora učencem. Tudi tukaj je vsako izmed izobraževanj trajalo 6 tednov (16 ur), potekala pa so na daljavo v okolju Moodle ali MS Teams. Tudi ta izobraževanja so bila za sodelujoče brezplačna,
 • vsa pridobljena znanja smo preko delavnic za strokovne delavce širili znotraj kolektiva in ga prenašali tudi v neposredno delo v razredu (celotno šolsko leto 2022/2023),
 • udeležba strokovnih delavcev na Tednu digitalnega izobraževanja 2 (od 5. do 9. junija 2023 v virtualnem okolju Confiva),
 • udeležba strokovnih delavcev na Tednu digitalnega izobraževanja 3 (od 16. do 20. oktobra 2023 v virtualnem okolju Confiva).

Related Images:

Dostopnost