Karierna orientacija

Ciljna skupina: učenci OŠ Podlehnik od 6. do 9. razreda

Sklopi programa:

 1. Sodelovalno delo z učenci
 • izvedba delavnic za učence
 • zbiranje podatkov o učencih za namen kariernega svetovanja
 • – individualno poklicno svetovanje
 1. Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji
 • sodelovanje z učitelji pri izvedbi ur poklicne vzgoje
 • sodelovanje pri timskih sestankih o nadaljevalni izobraževalni poti učencev
 1. Sodelovalno in posvetovalno delo s starši
 • individualni razgovori
 • seznanitev z možnostmi štipendiranja
 • seznanitev z rokovnikom za vpis
 1. Sodelovanje z vodstvom šole
 • sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju in organizaciji aktivnosti karierne orientacije
 1. Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi institucijami
 • sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in Centrom za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)
 • sodelovanje z Zavodom za šolstvo
 • sodelovanje s srednjimi šolami
 • sodelovanje s podjetji in drugimi organizacijami

 

Rokovnik za vpis v srednje šole 2019/20

Individualni pogovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja. Starši vabljeni na pogovor s svetovalno delavko v času govorilnih ur ali po predhodnem dogovoru. Vso  šolsko leto
Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti (v soglasju s starši). Učenci si ustvarijo podobo o sebi, o svojih spretnostih, hotenjih in na koncu izrazijo svojo namero o izobraževanju. November 2018
RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE – spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Seznanjanje z vsebinami razpisa. Januar 2019
Pridobivanje zdravniških potrdil za programe, kjer je to potrebno (razvidno iz razpisa).  februar, marec 2019
Informativni dnevi v srednjih šolah in v dijaških domovih.    15. 2. in 16. 2. 2019
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti (umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja) ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program gimnazija (športni oddelek) in ekonomska gimnazija (š). Podrobne informacije in prijavnice dobijo učenci na informativnem dnevu, pri šolski svetovalni službi ali na spletni strani MIZŠ.    do 5. 3. 2019
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti (umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja) ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke programa gimnazija.    med 11. in 23. 3. 2019
Učenci, ki so opravljali preizkus posebne nadarjenosti in spretnosti, prejmejo potrdila o opravljenih preizkusih ter potrdila o izpolnjevanju pogojev za vpis v športni oddelek gimnazije.    do 29. 3. 2019
Izpolnjevanje prijav za vpis za šolsko leto 2019/20 – v šoli pri pouku. Učenci nesejo prijave domov v pregled in podpis staršev.    marec 2019
Učenci vrnejo podpisane prijave za vpis v svetovalno službo.    do 30. 3. 2019
Prijavljanje za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2019/20.    do 5. 4. 2019
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2019/20.    10. 4. 2019 do 16. ure
Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave v drugo srednjo šolo.    april 2019
Morebitni prenosi prijav na drugo srednjo šolo (učenci, ki želijo iz kakršnegakoli razloga prenesti prijavo na drugo srednjo šolo).    do 25. 4. 2019
Javna objava omejitev vpisa za šolsko leto 2019/20.    do 31. 5. 2019
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (samo kandidati, ki imajo omejitev vpisa).    do 6. 6. 2019
Zaključek pouka in razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda OŠ.    14. 6. 2019
VPIS oz. IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA: učenci nesejo zaključna spričevala na srednje šole – ravnajo se po obvestilu, ki ga prejmejo iz srednje šole.    med 18. in 21. 6. 2019 do 14.      ure
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.    21. 6. 2019 do 15. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka    21. 6. 2019 do 16. ure
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka.   do 26. 6. 2019 do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.    28. 6. 2019 do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.    do 2. 7. 2019 do 14. ure
Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)    3. 7. 2019 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.    do 30. 8. 2019
Štipendije (državne, kadrovske, Zoisove …): vse informacije najdete na spletni strani Javni štipendijski, razvojni … sklad RS (javni poziv, prijavnice …)  javni poziv v mesecu juniju 2019

 

Nekaj koristih povezav do informacij:

www.mojaizbira.si
Facebook-a
danzakariero.si

(Pripravila, Anita Malovič, šolska pedagoginja)

Related Images:

Dostopnost